Gebruik van de schoolmethode

Bestudering van de Nederlandstalige schoolmethodes brengt ons tot de volgende conclusie.

Alle Nederlandstalige schoolmethodes bevatten zodanig veel contextuele opgaven, dat men het noodzakelijke rekenniveau aan het eind van de basisschoolperiode bij lange na niet haalt.


Zolang een school of leraar op dit moment nog gedwongen wordt een methode te gebruiken die kinderen niet goed voorbereidt op hun (brugklas)toekomst, zal elke leraar die het belang van zijn leerlingen vooropstelt, aanvullend lesmateriaal moeten gebruiken met rijtjes oefensommetjes. Door een deel van de contextuele opgaven over te slaan, creëert men de daartoe benodigde tijd.

Deze website biedt leraren een handreiking in de vorm van gratis rekenmateriaal en verwijzingen naar in de markt verkrijgbare produkten.

Ook bestaat de mogelijkheid dat scholen zelf-ontwikkeld materiaal opsturen naar de webmaster van deze site. Dit materiaal kan vervolgens, na keuring door de redactie, ook aan andere scholen beschikbaar gesteld worden, al dan niet tegen een geringe vergoeding aan de makers van het materiaal.

Binnenkort komt de nieuwe rekenmethode Reken zeker op de markt! De Stichting Goed Rekenonderwijs en de auteurs A. de Vries en P. Terpstra enerzijds en Noordhoff Uitgevers anderzijds ondertekenden woensdag 28 januari 2009 in Utrecht daartoe een overeenkomst tot samenwerking. Geïnteresseerde scholen kunnen zich wenden tot het op de pagina van 'Reken zeker' vermelde mailadres: rekenzeker@noordhoff.nl

Voor de groepen 6 t/m 8 is nu al Het grote rekenboek beschikbaar (uitgeverij Scala Leuker Leren). Dit boek geeft duidelijke uitleg over de rekenstrategieën en helpt de leerling om de techniek van het cijferen goed onder de knie te krijgen. Het wordt momenteel door veel scholen omarmd als bijspijkerboek. Ook ouders kunnen het heel goed gebruiken om hun kinderen bijles te geven.

Met de methode Reken zeker en/of door het zich eigen maken van de stof van Het grote rekenboek zullen leerlingen aan het eind van groep 8 veel beter zijn voorbereid op hun vervolgopleiding. Deze boeken leren kinderen weer goed en degelijk rekenen met alle soorten getallen, dus ook met breuken. Het is namelijk van groot belang dat kinderen niet alleen met 'handig' gekozen getallen kunnen rekenen, maar ook met in de praktijk voorkomende willekeurige getallen. Dit betekent dat leerlingen de standaard-oplossingsmethoden goed onder de knie moeten krijgen. Deze standaard-oplossingsmethodes hebben kinderen onder meer hard nodig bij algebra. Algebra werkt immers met deze altijd werkende standaardmethodes. Je kunt alleen rekenen met letters als je weet hoe je moet rekenen met gewone willekeurige getallen.